Keystone logo
Österrike

Studera Sjukvård i Österrike 2024

Ändra valuta

Grundläggande månatlig levnadskostnad

 • Hyr i delad lägenhet

  496
 • Andel av verktyg

  106
 • Internetabonnemang

  33
 • Lokal transport

  50

Prov livsstil kostnad

 • Snabbmatskombo

  9
 • Biobiljett

  12
 • Pint lokalt öl

  4

Visa krav

 1. Resevisum C (""Schengenvisa""): ger dig rätt att stanna i Österrike och i alla andra Schengenländer i högst 90 dagar.
 2. Visa D (Österrikiskt nationellt visum, Aufenthaltsvisum D) - för vistelser på minst 91 dagar upp till högst 6 månader; inte nödvändigt om du är japansk medborgare.
 3. Aufenthaltsbewilligung Studierende (tillfälligt uppehållstillstånd för studenter) - för vistelser längre än 6 månader.

Vilken typ av visum behöver du?

Visa namn

Resevisum C; Visa D; Aufenthaltsbewilligung Studierende

Pris och valuta

EUR 71

 • För visum C: 71 EUR
 • För visum D: 176 EUR
 • För uppehållstillstånd: 141 EUR

Priserna kan komma att ändras.

Vem kan ansöka om visum?

Medborgare i EU- och EES-länder, såväl som schweiziska medborgare, behöver inte visum för Österrike. När de vistas i Österrike längre än tre månader måste de dock ansöka om en"" Lichtbildausweis für EWR-Bürger/Innen"" som är en bekräftelse på registrering vid immigrationskontoret inom tre månader efter inresan till Österrike.

Andra utlänningar måste ansöka om uppehållstillstånd för studieändamål (Aufenthaltsbewilligung Studierende) hos den österrikiska representativa myndigheten före inresa till Österrike efter mottagandet av anmälan om inresa.

Var kan du göra ansökan?

Österrikisk representativ myndighet (ambassad, generalkonsulat)

Du måste ansöka om studentvisum personligen hos den österrikiska representativa myndigheten (ambassad, generalkonsulat) innan du reser till Österrike.

Hemsida:

Hur gör man ansökan?

Alla viseringssökande måste uppträda personligen på den österrikiska ambassaden/konsulatet. Dokument som ska lämnas in för registrering inkluderar:

 1. Ett fullständigt ifyllt och undertecknat ansökningsformulär (tillgängligt från den representativa myndigheten; kan också laddas ner från Internet)
 2. Giltigt pass (ska vara giltigt under hela din vistelse i Österrike)
 3. Färgfotografi i passformat (mellan 3,5 x 4,5 cm och 4,0 x 5,0 cm)
 4. Födelseattest
 5. Intyg om god uppförande (om tillgängligt)
 6. Sjukförsäkring
 7. Anmälan om tillträde till den österrikiska utbildningsinstitutionen
 8. Bevis på tillräckliga ekonomiska medel för att täcka levnadskostnaderna i 12 månader i förväg (för studenter upp till 24 år: 426,57 EUR/månad; för studenter över 24 år: 772,40 EUR/månad (i dessa belopp ingår hyran för boende på upp till 239,15 euro 2009), t.ex.: sparbankbok/konto i Österrike/Garantiförklaring för en person som bor i Österrike/Resecheckar
 9. Bevis på boende (hyresavtal, boendeavtal med studenthall).

I Österrike är det obligatoriskt att registrera sig hos de kommunala myndigheterna (Meldeamt: Gemeindeamt, Magistratisches Bezirksamt) inom tre arbetsdagar efter inresan till landet.

När ska du ansöka?

För kortvariga visum (visum D): Tillåt 15 dagar för behandling. Visumansökningar ska helst lämnas in minst 3-4 veckor före avgång men inte mer än 3 månader före avgång.

För långtidsvisum: Din visumansökan skickas till Österrike och beslutet måste väntas i sitt hemland - därför ska ansökan lämnas in minst 3 månader före planerad ankomst till Österrike. Den allmänna behandlingsperioden för uppehållstillstånd är tre till sex månader tills du får ett beslut från den österrikiska myndigheten.

Endast uppehållstillstånd (Aufenthaltsbewilligung) och bosättningstillstånd (Niederlassungsbewilligung) kan förnyas i Österrike. Du måste ansöka om förnyelse innan det ursprungliga tillståndet löper ut. Till dess att ett beslut om förnyelsen har fattats kan du - även efter det att ditt ursprungliga tillstånd löpt ut - stanna i Österrike.

Behandlingstid

3 Months

Arbetsmöjligheter

Medborgare i EU-länderna, liksom Liechtenstein, Island, Norge och Schweiz, behöver inte arbetstillstånd för att arbeta i Österrike. Om arbetstillståndet beviljas begränsas dessa studenter inte vad gäller omfattningen av deras arbete, dvs. deras tillåtna arbete är inte begränsat till säsongsarbete eller minimiinkomstarbete (geringfügige Beschäftigung). Ett av kraven för arbetstillståndet är att vakansen inte kan fyllas av arbetslösa som är registrerade hos arbetsförmedlingen.

Studenter från länder utanför EU och Kroatien omfattas av lagen om anställning av utländska medborgare och kräver ett anställningstillstånd (Beschäftigungsbewilligung). Studenter som är medborgare i tredje land får ett arbetstillstånd för upp till 10 timmar varje vecka om de studerar i kandidatprogram, studenter i magisterprogram får arbeta med arbetstillstånd upp till 20 timmar varje vecka. Heltidsanställning är möjlig under de perioder under vilka inga föreläsningar äger rum. Arbetstillståndet ska sökas hos arbetsförmedlingen (Arbeitsmarktservice, AMS) av arbetsgivaren minst 6 veckor före anställningens början och gäller endast för ett specifikt jobb hos den specifika arbetsgivaren.

Timmar per vecka

10

Varför behöver du den här typen av visum?

Din visumansökan kan avvisas om du inte kan visa bevis på nödvändiga medel, eller om du tillhandahåller felaktiga eller ofullständiga dokument.