Medicin och kirurgi

Allmänt

Programbeskrivning

"Inte bara för att lära läkarutbildningen, men också för att bygga en solid vetenskaplig grund för fortsatt utbildning som kommer att vara avgörande för mottagandet och förståelsen av framtida medicin." För mer information om Harvey Medicine och Surgery Course, vänligen kontakta: http: // www-7.unipv.it/harveymedicine/

Inträde till Harvey kursen

Kandidater som har ett högskoleexamen eller motsvarande utländsk kvalifikation kan komma in i doktorsavdelningen i medicin och kirurgi . Antalet godkända elever är enligt italiensk lagstiftning om tillträde till universitetskurser (Statut 264, 2 augusti 1999) och beslutas med hänsyn till nationell planering, tillgänglighet av lärare, undervisning och sjukhus, rekommendationerna från Europeiska unionen Rådgivande kommittén för medicinsk utbildning samt kriterier och riktlinjer som fastställts av universitetet och den aktuella fakulteten för medicinsk och kirurgi. Inträde beror också på resultatet av inträdesprovet, vilket fastställs av rankningen som följer av inträdesprovet. Entréprovet är ett nationellt test som upprättats av MIUR, det italienska utbildningsministeriet, universitetet och forskningen och genomfördes samma dag i de enskilda italienska statsuniversiteterna. Den består av 80 flervalsfrågor om följande ämnen: logik och allmän kunskap, biologi, kemi, fysik och matematik.

Erkännande av tentor som tas i andra kurser

Studenter som anmäler sig till det första året för medicin och kirurgi (LM 41) som redan är inskrivna i en examen i biologi, farmaci, CTF, bioteknik, fysik, kemi, teknik kan göra en ansökan om tidigare godkända tentamina som erkänd som sådan där exemplen är inblandade: - Fysik (5 hp) - Kemi och inledande biokemi (7 CFU), förutsatt att examen i allmän kemi, oorganisk kemi och organisk kemi har godkänts. Studenter inskrivna i en examen i Biologi, Apotek, CTF, Bioteknik , Fysik, Kemi, Ingenjörsexamen som har examen i Allmän kemi och oorganisk kemi men inte organisk kemi, bör kontakta kursläraren för att slutföra tentamen (genom att inrätta programmet för den del som gäller organisk kemi och inledande biokemi). OBS: Examen utanför fakulteten räknas inte med i det slutliga genomsnittet som utgör examensbetyg.

Credits

En universitetskredit (CFU) är den måttenhet för arbete som studenterna är skyldiga att genomföra. En CFU motsvarar 25 timmar inklusive studietid, föreläsningar, interaktiv undervisning och praktisk träning:

 • 8 timmars föreläsningar och 17 timmars studier
 • 20 timmars praktisk träning och 5 timmars studier
 • 15 timmar för praktisk träning och 10 timmars studier

Utbildningsorganisation av examen

Nuvarande lagstiftning (16 mars 2007 GU 155 juli 6 2007 - Suppl. Ordinario n. 153) innehåller sex års studier för examen i medicin och kirurgi med totalt 360 högskolepoäng inklusive 60 högskolepoäng för yrkesutbildning som förvärvas i utbildningsverksamhet som syftar till att främja förvärv av specifika yrkeskunskaper. Närvaro vid dessa utbildningsaktiviteter (föreläsningar och träning) är obligatorisk och är en förutsättning för examen.

Semester: Gradskursen är uppdelad i 12 terminer. Den genomsnittliga varaktigheten är 14 veckor, baserat på en lärandeprogression som börjar med grundvetenskapen under de första två åren och fortskrider med medicinska och kliniska metoder, hälsovårdsorganisation i Italien, etiska och juridiska aspekter av medicin.

Kurser och tentor: Individuella kurser grupperas i moduler i enlighet med principen om integrerad undervisning med totalt 36 undersökningar (esami di profitto) som genomförs på sexårskursen. Kontinuerlig bedömning kan ordineras för kurser som hålls över två villkor.

Praktik / yrkesutbildning: Perioden för yrkesutbildning (60 hp) fungerar helt och hållet som en integrerad del av kursen. Från och med det tredje året utförs det i en av följande kliniker: Internmedicin, Allmän kirurgi, Barnläkare, Obstetrik och Gynekologi samt andra medicinska och kirurgiska specialiseringar. Praktikplatsen sker i form av handledning, där praktiska aktiviteter utförs under ledning av en handledare.

ADE: 8 poäng tilldelas valbara utbildningsaktiviteter (ADE) utvalda av studenter. ADE är inte-examen.

Avhandling: 18 högskolepoäng är tilldelade till avhandling.

Bedömning av lärande- Examinationsmöten

Bedömningen är antingen av:

 • tentamina utan betyg (idoneità) utformad för att bestämma effektiviteten i lärande och undervisningsprocesser;
 • tentor med betyg (esami di profitto) som är utformade för att bedöma kursens mål har uppfyllts, att certifiera en enskild elevs förberedelse och kvantifiera resultatet med ett betyg.

Alla tentor tas under specifika tentamensperioder.

Officiella prov sessioner är:

 • Första sessionen i januari-februari, två alternativa sessioner;
 • Andra sessionen i juni, två alternativa sessioner;
 • Tredje sessionen i juli för retakes;
 • Fjärde sessionen i september för nybörjare.

Övergång från första till andra året:

För att anmäla sig till det andra året måste studenten ha erhållit minst 42 högskolepoäng inom en bestämd deadline i september.

Övergång från andra till tredje året:

För att anmäla sig till det tredje året måste studenten ha förvärvat alla krediter under de första två åren, inklusive krediter som uppnåtts genom kurser med kontinuerlig bedömning.

Övergång från tredje till fjärde år:

att anmäla sig till det fjärde året måste studenten ha genomgått Human Physiology examen alla tentor från tidigare år. En student som har deltagit i examensutbildningen för det antal år som föreskrivs i universitetsföreskrifterna men som inte har förvärvat alla krediter som krävs för att bli examen ges fuori corso status (upprepande elev). En student som inte har erhållit ett deltagarbevis vid kurser som anges i studieplanen för ett visst studieår eller som inte har förvärvat det lägsta antalet krediter som krävs för anmälan under det efterföljande året blir en ripetente dvs en elev som upprepar året .

ADE: Valfria kurser

Valfria kurser (ADE) är de former av lärande och lärande som studenterna väljer att utforma sin utbildning på olika sätt och genom studier av ämnen som är mest angenäma för dem. Dessa valfria kurser består av en uppsättning aktiviteter som görs tillgängliga för studenter i form av kursförlängningar eller specialkurser, vilka en gång valt att kräva obligatorisk närvaro och förvärv av krediter. Akademins styrelse upprättar årligen en lista över valbara inlärningsaktiviteter för att undvika överlappningar med obligatoriska studieaktiviteter. Med tanke på det rekommenderade läroplanen ska eleverna förvärva totalt 8 CFU under sin sexåriga examen och delta i valfria aktiviteter utvalda av följande typer:

 • Valfri praktik: 1 kredit
 • Monografisk kurs: 1 kredit

Valfri praktik:

en valfri praktikplats, med deltagande på högst 20 timmar, ger studenterna möjlighet att utveckla vissa specifika intressen antingen i forskningslaboratorier eller i kliniker. I praktiken av deras kulturella intressen eller avsedda framtida karriär är praktikaktiviteter utformade för att öka en studerandes kunskaper inom ett visst område som faller utanför interaktiva utbildningsaktiviteter som ingår i examensarbetet.

Monografisk kurs:

Den monografiska kursen, som består av 8 timmar av föreläsningar, är en fördjupning av den teoretiska verksamheten som genomförts under kursen. Fakultetens undervisningsschema uppdateras årligen. För att erhålla den obligatoriska signaturen eller certifikatet måste en student delta i lägst 75% av schemalagda lektioner.

Yrkesutbildning

Yrkesutbildning är de aktiviteter som gör det möjligt för eleverna att förvärva specifika kunskaper inom området internmedicin, allmän kirurgi, barnläkare, obstetriker och gynekologi samt andra specialiserade medicinska och kirurgiska discipliner. Dessa aktiviteter bedrivs personligen av studenten under direkt övervakning av en fakultetsmedborgare och kräver att studenten visar en hög grad av autonomi vid diagnos och föreslagen behandling. De 60 högskolepoängen för yrkeskunskaper förvärvas från och med det tredje året.

Utbildningsaktiviteter för förberedelse av avhandlingen

18 högskolepoäng delas ut för avhandling i universitets kliniska strukturer eller biologiska institutioner. Denna studentaktivitet kallas internato di laurea eller examensstadium. Studenter som avser att genomföra sin examensstadium inom en specifik struktur måste lämna in en formell begäran till direktören för den strukturen tillsammans med en curriculum vitae (dvs. en lista över tentamina godkända, betyg, frivilliga närvaroaktiviteter, träningsperioder i laboratorier eller kliniker eller någon annan aktivitet som utförs för träningsändamål). Efter samråd med kollegor och efter att ha kontrollerat tillgängligheten av ståndpunkter godkänner strukturens direktör begäran och ansvarar för övervakning och certifiering av de aktiviteter som eleverna utför till en handledare, om möjligt angiven av studenten.

Examensarbete

För att bli behörig att ta examen ska studenten:

 • har följt alla kurser och har godkänt alla tentor
 • har under de sex åren erhållit totalt 360 poäng
 • har levererat till Segreteria Studenti
  • a) En ansökan till rektor minst 30 dagar före gradersessionen.
  • b) En kopia av avhandlingen minst 10 dagar före examensperioden.

Examens examiner hålls på sommaren, hösten och speciella "extraordinära" sessioner.

Final Degree mark / Examensarbete diskussion

För närvarande bestäms slutbetyg av graden i medicin och kirurgi, efter avhandlingens försvar, av följande summa:

genomsnittliga tentor med undantag av betyg med betyget med kurser i grundkursen i medicin: genomsnittet multipliceras med 11 och dividerat med 3, resultatet avrundas upp eller ner till ett "heltal" (t.ex. 95,5 -

Senast uppdaterad Apr. 2019

Om skolan

The University of Pavia is one of the world’s oldest academic institutions: it was founded in 1361 and until the 20th century it was the only university in the Milan area and the region of Lombardy. P ... Läs mer

The University of Pavia is one of the world’s oldest academic institutions: it was founded in 1361 and until the 20th century it was the only university in the Milan area and the region of Lombardy. Pavia has been a city-campus since its foundation and even today it offers its 24,000 students an experience unique in Italy and rare in Europe: studying at 20 University colleges that are largely independent from the administrative structure of the University. The University of Pavia covers all subject areas and is composed of 18 Departments offering study programmes at all levels, from Bachelor’s degrees to Doctorate programmes Läs mindre
Pavia , Milan + 1 Mer Mindre