Magisterexamen i biomedicinsk teknik

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Praktiska färdigheter inom molekylärbiologi, cellteknik och bioinformatik

Få fördjupad kunskap och praktiska färdigheter med fokus på människors hälsa.

Vår målgrupp är studenter med en kandidatexamen i biologiska, datatekniska eller matematiska vetenskaper som vill ha fördjupad kunskap och praktisk kompetens inom molekylärbiologi, cellteknik och bioinformatik, med särskild tonvikt på områden som har potential att förbättra människors hälsa. Kurserna är grundade i internationell forskning och fokuserar på att överföra denna kunskap till praktiken.

Biomedicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt fält som bygger på att förstå biologiska system på molekylär nivå och utvecklar nya metoder för att främja medicinska och biotekniska tillämpningar. Programmet samlar expertis och metoder i ett stort antal natur-, medicinska och tekniska vetenskaper: biologi, kemi, medicin, genetik, statistik och datavetenskap och datavetenskap. Det finns tre specialiseringsalternativ:

 • Bioinformatik
 • Cellteknik
 • Molekylärbiologi.

Programmet erbjuder dig en unik inlärningsmiljö som kombinerar biovetenskap och teknik med ett specifikt fokus på hälsa. Studiemöjligheterna är flexibla och undervisningsgrupperna små. Under studierna kommer du att bygga nätverk och interagera med våra forskargrupper i världsklass som ger många praktiska utbildningsmöjligheter. Som examen kan du arbeta som akademisk specialist inom vetenskaplig forskning eller undervisning eller inom forskning och utveckling. Välkommen att gå med i vårt tvärvetenskapliga, multinationella expertgemenskap med biomedicinska vetenskaper!

Information om studier

 • Typ: magisterexamen
 • Utbildad examen: Master of Science
 • Planerad varaktighet: 2 år
 • Studiens omfattning: 120 hp
 • Stad: Tammerfors
 • Campus: Kauppi Campus
 • Studieavgift för medborgare utanför EU / EES: 12000 €

Studiemål

Syftet med programmet är att utrusta studenter med kapacitet för expertuppgifter inom olika tillämpningsområden för bioteknik (forskning, undervisning, administration, produktutveckling, marknadsföring) i både den offentliga och privata sektorn, i Finland och utomlands. Utbildningen genomför en tvärvetenskaplig strategi. Multimodala undervisningsmetoder stöder uppnåendet av innehållets mål för examen.

Efter avslutad magisterexamen ska studenten ha:

 • En djup förståelse för området biomedicinsk teknik.
 • Kompetens i de vetenskapliga metoderna och deras tillämpning inom sitt specialiseringsområde.
 • Förmågan att tillämpa vetenskaplig kunskap inom området biovetenskap.
 • Bra skriftliga och muntliga kommunikationsförmågor och förmågan för tvärvetenskaplig vetenskaplig interaktion.
 • Förmågan att arbeta som akademisk expert inom eget kompetensområde.
 • Möjligheten att genomföra vetenskaplig forskarutbildning och forskarutbildning.

Mer om undervisningsspråk

Masterprogrammet i biomedicinsk teknik undervisas helt på engelska.

Studieinnehåll

Masterprogrammet i biomedicinsk teknik är avsedd för studenter med en kandidatexamen i biologiska, beräknings- eller matematiska vetenskaper som vill ha fördjupad kunskap och praktisk kompetens inom molekylärbiologins, cellteknologins och bioinformatikens korsning med ett fokus på människors hälsa. Programmet är öppet för ansökningar från både finländska och internationella sökande.

Biomedicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt fält som bygger på molekylnivåförståelse för biologiska system med målet att utveckla nya metoder för att främja medicinska och biotekniska tillämpningar. Masterprogrammet i biomedicinsk teknik ger flerfaglig utbildning som kombinerar naturvetenskap med teknik, med ett specifikt fokus på metoder som har potential att förbättra människors hälsa. Programmet samlar expertis och metoder inom ett brett spektrum av natur-, medicin- och ingenjörsvetenskaper, inklusive biologi, kemi, medicin, genetik, samt statistik, beräkningar och datavetenskap. Det finns tre alternativ för specialisering :

 • Bioinformatik
 • Cellteknik
 • Molekylärbiologi.

Bioinformatik gör det möjligt för dig att analysera det mänskliga genomets hemligheter och utveckla beräkningsmetoder för att förstå sjukdomens ursprung. I molekylärbiologi fokuserar du på funktionerna hos gener och proteiner och utvecklar dina färdigheter som akademiker eller forskare. Inom cellteknologi studerar du vävnadsteknologi och stamcells underbara värld, och du kan till exempel vara involverad i att utveckla nya mänskliga reservdelar och vävnadsmodeller som ett forskningsverktyg.

Utbildningen ger utmärkt förberedelse för framtida arbetsliv, där förmågan att samarbeta med experter inom olika områden är en viktig framgångsfaktor. Det är här du blir en verkligt internationell spelare.

Välja ett specialområde

I MDP i biomedicinsk teknik väljer studenterna en av tre specialiseringsalternativ: bioinformatik, molekylärbiologi och cellteknik. Den studerandes pedagogiska bakgrund kan begränsa tillgängliga alternativ. I början av studierna gör varje elev en individuell studieplan och specialiseringsalternativet väljs som en del av den här personliga studieplaneringsprocessen. Lärare och administrativ personal hjälper till med PSP-processen.

Undervisningsavgifter

Studieavgiften för programmet är 12 000 euro per läsår för icke-EU / EES-studenter med ett stipendiesystem för avgiftsbetalande studenter.

Struktur av studier

Den tvååriga MDP i biomedicinsk teknik utbildas helt på engelska och består av 120 högskolepoäng. Läroplanen består av allmänna studier, avancerade studier och valstudier. Samtliga tre specialiseringsalternativ inkluderar en modul av metodstudier som fokuserar på fältets specifika metoder och tillämpningar. För masterprovet kompletterar varje student ett individuellt forskningsprojekt på 40 högskolepoäng.

Slutligt projekt

Varje elev slutför en magisterexamen på 40 högskolepoäng. Avhandlingen är baserad på individuell experimentell eller beräkningsforskning som utförs under ledning av en utsedd handledare. Avhandlingsseminariet om 2 högskolepoäng stödjer avhandlingsprocessen.

Karriärmöjligheter

Programmet ger studenterna bred kunskap och färdigheter som krävs för att bedriva en framgångsrik karriär inom biomedicinsk teknik både i Finland och utomlands. Anställningsmöjligheterna är olika. Våra kandidater har funnit arbete som experter inom forskning och utveckling i akademiska institutioner såväl som i privata företag. En del arbetar med försäljning och marknadsföring och det finns också ett växande behov av begåvade experter inom den offentliga sektorn och statliga institutioner. Våra kandidater kan också bedriva en karriär inom akademin och fortsätta sina studier mot en doktorsexamen.

Samarbete med andra parter

Förutom studier i eget program kan studenter dra full nytta av undervisningen som erbjuds av Tammerfors högskoleutbildning, allt från tekniska till yrkesmässiga studier inom olika områden.

Forskningsfokus

Vår fakultet samlar forskningskompetens inom medicin, biovetenskap och teknik och har åtagit sig att skapa ny kunskap och lösningar som främjar hälsa och välbefinnande och gynnar både individer och det bredare samhället. Våra forskningsintressen fokuserar på biomaterial, biosensorer, immunologi, klinisk medicin, vävnadsteknik, beräkningssystem, avbildning och cell- och molekylärbiologi. Lärarpersonalen deltar aktivt i forskning och kan därmed introducera de senaste vetenskapliga prestationerna för eleverna.

Praktisk forskarutbildning är en viktig del av studierna och genomförs vanligtvis i en av forskargrupperna vid fakulteten eller i företag. Senast under examensarbetet kommer varje student att bedriva originalforskning.

Postgraduate studie möjligheter

Den kandidatexamen som avslutas vid slutet av programmet kvalificerar sig till doktorsexamen inom specialiseringsområdet både i Finland och utomlands. Efter examen kan forskningsinriktade studenter söka doktorand i en av de många forskningsgrupperna vid fakulteten.

Urvalskriterier

Behörighetskriterier i masterstudierna består av två delar: Tampere University allmänna kriterier för behörighet och programspecifika behörighetskriterier, som specificerar och / eller lägger till information till de allmänna kriterierna. Du måste träffa båda för att anses vara berättigade. Sökande som inte uppfyller både den allmänna behörigheten och de programspecifika behörighetskriterierna kommer inte att väljas ut som studenter vid Tampere University .

Allmän behörighet

För att du ska kunna ansöka om ett magisterprogram vid Tampere University måste du ha

 1. Kandidatexamen - nationellt erkänd grundnivå
  • Som motsvarar minst 180 hp (europeiska högskolepoäng) eller tre års heltidsstudier
  • Från det relevanta fältet för det masterprogram som du ansöker om
  • Från en ackrediterad institution för högre utbildning
 2. OCH en bra behärskning av engelska för akademiska ändamål.

En kandidatexamen som fullföljs vid ett universitet utanför Finland måste vara berättigad till magisterstudier på universitetsnivå i det land där den tilldelades.

Sökande under sitt sista år av kandidatexamen kan ansöka om examen kommer att avslutas senast den 31 juli 2020 . I detta fall kan de accepteras på villkor.

Sökande med en magisterexamen får antas endast välgrundade skäl och endast om de kan visa att den nya examen vid Tampere University ger sökanden betydande ny kunskap och färdigheter.

Programspecifika behörighetskriterier

För att kunna ansöka till kandidatprogrammet i biomedicinsk teknik måste du ha en framgångsrik kandidatexamen eller motsvarande i biovetenskap eller informationsteknik, eller inom ett nära besläktat område. Om examen kommer från ett annat område måste den innehålla en tillräcklig mängd studier inom biovetenskap eller informationsteknik.

Krav på språkkunskaper

Alla sökande måste lämna in bevis på god kunskap om engelska för akademiska syften. Det finns två sätt att indikera kunskaper i engelska: språktest och tidigare studier.

Minsta krav på engelskspråkets resultat

Testnamn

 • TOEFL iBT: 92 totalt sett, utan avsnitt under 20
 • IELTS (akademiskt): 6,5 totalt, utan avsnitt under 5.5
 • PTE (akademiskt): 62 totalt sett, utan avsnitt under 42
 • C1 Avancerad: C
 • C2 Färdighet: C1
 • Finlands nationella certifikat för språkkunskaper (engelska): Kompetensnivå 5

* Den tidigare CAE och CPE har bytt namn till C1 Advanced och C2 Proficiency.

Tidigare studier

Det är möjligt att undantas från att lämna in en språktest poäng om du har slutfört särskilda studier listade av Tampere University . Endast dessa studier accepteras. Om du ansöker om ett giltigt språkresultat ska du undersöka undantagen noggrant.

Intag

Högst 20 studenter antas till programmet Biomedical Technology.

Inträdesförfarande

Studenter väljs ut till programmet från de sökande som lämnar in en fullständig ansökan (ansökan och ansökningsdokument inom tidsfristen) och uppfyller de officiella behörighetskriterierna.

Studentvalet görs av en antagningskommitté baserad på akademiska kvalifikationer och meriter som visas i ansökningsdokumenten. Observera att inte alla sökande som uppfyller kraven kan antas.

Studenter antagna till ett magisterexamen kan krävas att komplettera sin tidigare examen med kompletterande studier.

scoring

Antalet berättigade sökande överstiger årligen antalet studenter som kan accepteras. Studentvalet görs av en antagningskommitté på grundval av de akademiska kvalifikationer och meriter som visas i ansökningsdokumenten.

I detta program rankas de sökande utifrån antagningspoäng som de får för tidigare kvalifikationer, engelska språkkunskaper och andra relevanta faktorer som stöder ansökan.

Antagningspoäng (högst 100 poäng) ges i följande kategorier:

 • Tidigare kvalifikationer högst 60 poäng
 • Engelska språkkunskaper högst 10 poäng:
  • 5 poäng: t.ex. TOEFL 92 / IELTS 6,5 och om det bevisats av tidigare studier accepterade av Tampere University
  • 10 poäng: t.ex. TOEFL 103 eller högre / IELTS 7,5 eller högre
 • Andra relevanta faktorer som stöder applikationen högst 30 poäng
 • CV / Résumé och motivationsbrevet som lämnats in med ansökan utgör grunden för antagningspoäng som anges i denna kategori.

Hur man ansöker

Ansökan steg-för-steg-checklista
 1. Kontrollera det allmänna behörighetskravet och programspecifika behörighetskriterier för det / de program du vill använda. Du får tillämpa tre program samtidigt.
 2. Läs igenom instruktionerna för hur du ansöker och börja förbereda dina ansökningsdokument så tidigt som möjligt!
 3. Ta ett språktest vid behov, se språkkraven.
 4. När ansökningsperioden öppnas, fyll i online-ansökan på Studyinfo.fi under ansökningsperioden och ladda upp nödvändiga bilagor för ansökan. Ansökningsperiod 4 december 2019 kl. 8:00 GMT 2 - 15 januari 2020 kl. 15.00 GMT 2.
 5. Ladda upp alla nödvändiga bilagor och skicka utbildningsdokumenten per post, i enlighet med landets specifika krav om tillämpligt. Dokument måste nå Tampere University antagningskontor senast den 31 januari 2020, klockan 15.00 GMT 2. Dokumenten måste nå universitetet inom den angivna tidsfristen.
 6. Vänta tills antagningsresultaten kommer att meddelas i början av april 2020.
 7. Om du erbjuds en studieplats, kom ihåg att acceptera den inom den angivna tidsfristen.
 8. Betala undervisningsavgiften vid behov. Börja förbereda din ankomst till Finland.
 9. Registrera dig som student och gå med i Tampere University !
Online ansökningsblankett

Online-ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt under ansökningsperioden endast på Studyinfo.fi. Ansökningsperioden börjar den 4 december 2019 klockan 8 (GMT 2) och slutar den 15 januari 2020 vid 15:00 (GMT 2).

Stängsel

Du måste ladda upp kopior av alla nödvändiga dokument som bilagor på ansökningsformuläret. Förutom de allmänna applikationsinkapslarna har vissa program listat ytterligare programspecifika bilagor som behövs när du ansöker om dessa program.

Du måste ladda upp alla nödvändiga bilagor på ditt ansökningsformulär online på Studyinfo.fi. Förutom att ladda upp måste du skicka officiellt certifierade kopior av dina utbildningsdokument till Tampere University antagningskontor per post. Sökande vars examen har tilldelats i vissa länder måste vara särskilt uppmärksamma på dokumentationen och dokument från dessa länder måste lämnas in på ett visst sätt. Dessa landsspecifika krav måste alltid följas först och främst före de vanliga kraven.

Sökande måste lägga ut utbildningsdokumenten till Tampere University antagningskontor så att de kommer fram till den 31 januari 2020.

Det finns inga programspecifika bilagor när du ansöker om detta program.

Antagningsresultat och överklaganden

Antagningsresultaten kommer att meddelas i början av april 2020. Alla sökande kommer att informeras om antagningsresultaten.

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

The University of Tampere and Tampere University of Technology merged on January 2019. The new foundation-based Tampere University together with Tampere University of Applied Sciences form a new highe ... Läs mer

The University of Tampere and Tampere University of Technology merged on January 2019. The new foundation-based Tampere University together with Tampere University of Applied Sciences form a new higher education community in Tampere with competitive edges in technology, health and society. Our higher education community is the second largest university community in Finland with our 35 000 students, 50 international degree programmes, 3 500 international students and 1 000 international partnerships. Läs mindre