Magister i folkhälsan

Allmänt

Programbeskrivning

Ämnet för folkhälsa fokuserar på hälsan i samhället som helhet. Syftet är att ge kunskap och förståelse för de viktigaste orsakerna till ohälsa och sjukdomar och identifiera effektiva insatser för att förbättra folkhälsan. Bland de olika ämnesområdena i analysen av folkhälsan är biostatistik och epidemiologi de viktigaste.

Programbeskrivning

Programmets första år består av sex obligatoriska kurser (60 hp). På den tredje terminen väljer studenterna tre kurser av de fyra valfria kurser som erbjuds, eller går utbyte utomlands. Den fjärde terminen är avsedd för uppsatsskrivning.

Examensarbetet (30 högskolepoäng) ska skrivas om ett ämne relaterat till de valfria kurser som studenten valt.

Syftet med avhandlingen är att förbereda planering, utveckling och presentation av ett vetenskapligt projekt inom folkhälsoområdet. Avhandlingen kan vara en empirisk studie baserad på data som studenten har fått tillgång till, eller data som studenten har samlat in. Det kan också vara en litteraturöversikt eller ett projekt av mer teoretisk karaktär.

Observera att närvaro till samtliga föreläsningar och seminarier i kurser i folkhälsovården är obligatorisk.

Lärandemål

Syftet med detta studieprogram är att studenter ska kunna förstå och kunna identifiera determinanterna för befolkningens hälsa, dvs. utbudet av biologiska, miljömässiga, sociala och beteendefaktorer som påverkar befolkningens hälsa. Vidare ska eleverna kunna utvärdera olika åtgärder som kan förbättra människors hälsa.

Efter avslutad studie förväntas studenterna kunna:

 • Rådgöra med beslutsfattare om åtgärder som påverkar befolkningens hälsa
 • Kritiskt utvärdera effektiviteten av olika folkhälsobestämmelser
 • Kritiskt reflektera över sociala och kulturella aspekter av hälsa, sjukdom och hälsovård
 • Tillämpa hälsokonomiska principer vid utformningen av finansieringsmekanismer för sjukhus och primära vårdgivare
 • Analysera kostnadseffektiviteten hos alternativa användningar av hälsovårdsresurser, och gör systematiska jämförelser för att prioritera
 • Kritiskt utvärdera metodiken för vetenskapliga publikationer inom folkhälsan
 • Identifiera och analysera centrala etiska utmaningar inom folkhälsan
 • Förklara de främsta orsakerna till global ohälsa i hälsan
 • Applicera principerna för bevisbaserad medicin och självständigt bedöma kunskapsbasen för interventioner
 • Använd en uppsättning epidemiologiska metoder vid analys av hälsofrågor
 • Planera, genomföra och presentera ett forskningsprojekt om folkhälsan

Det är viktigt att eleverna lär sig att tillämpa relevanta teorier och metoder för att analysera grundläggande hälsofrågor. Tonvikten läggs på att lära sig att behärska kvantitativa forskningsmetoder. Efter avslutat program ska eleverna kunna kartlägga sjukdom och hälsa hos en befolkning och identifiera de sociala faktorer som påverkar hälsan. De ska kunna bedöma och inleda förebyggande hälsoåtgärder, utvärdera effekterna av hälsorelaterade åtgärder och redogöra för lämpliga lösningar när det gäller resursfördelning.

Programmet består av nio kurser, var och en har 10 högskolepoäng (ECTS). Sex kurser är obligatoriska och tre valfria, valda ur en lista med fyra alternativa valfria kurser (eller kan tas vid utbyte utomlands). Examensarbetet (30 hp) kompletterar programstrukturen till totalt 120 hp (ECTS).

Undervisning och bedömning

Undervisningen kommer att bestå av klasser på campus, normalt mellan två till tre eller tre till fem dagar per kurs. Antalet och varaktigheten för campusklasserna varierar över de olika kurserna. Närvaro på föreläsningar och seminarier är obligatorisk i alla kurser. Dessutom kommer undervisningen att baseras på användningen av Internet med hjälp av inlärningssystemen Canvas och Fronter. Denna magisterexamen är ett intensivt program. Alla kurser kräver aktivt deltagande från studenterna.

Undervisnings- och bedömningsmetoder beskrivs i kursplanen för varje kurs. Institutionen för gemenskapsmedicin använder huvudsakligen följande utvärderingsmetoder: Hemuppgifter på ett visst ämne; hemuppgift om ett ämne valt av studenten skriftlig tentamen och portföljbedömning på grundval av inlämnade uppgifter som ingår i en kurs.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk och allt kursplanmaterial är engelska.

Eleverna kan å andra sidan välja om de vill skriva upp uppdrag och prov på norska, svenska, danska eller engelska.

Arbetsutsikter

En magisterexamen i folkhälsa (MPH) är alltmer välkänd internationellt och avdelningen för gemenskapsmedicin vid UIT The Arctic University of Norway anses vara ett centrum för internationell excellens för kvaliteten på sin forskning. Kandidater från programmet kommer att hitta karriärmöjligheter inom hälsoplanering och regulatoriska roller, sjukhus, samhällsvård och industri. En MPH kommer också att ge mycket relevant kunskap för internationellt hälsovård, t.ex. i internationella humanitära organisationer.

Hälsovården har en ständig efterfrågan på kvalificerad personal. Det finns ett särskilt behov av expertis för att förstå orsakerna till och förebyggandet av överförbara och icke-smittsamma sjukdomar samt olyckor och självmord. Etiologi och förebyggande är centrala ämnen i detta program med tonvikt på epidemiologi, biostatistik och global hälsa.

Tillgång till ytterligare studier

Efter avslutad examen kan eleverna vara behöriga för antagning till ett doktorandprogram inom ett antal akademiska områden vid UIT The Arctic University of Norway eller någon annanstans.

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

UIT The Arctic University of Norway is the northernmost university of the world. Its location on the edge of the Arctic implies a mission. The Arctic is of increasing global importance. Climate change ... Läs mer

UIT The Arctic University of Norway is the northernmost university of the world. Its location on the edge of the Arctic implies a mission. The Arctic is of increasing global importance. Climate change, the exploitation of Arctic resources and environmental threats are topics of great public concern, and which the University of Tromsø takes special interest in. At UiT The Arctic University of Norway you can explore global issues from a close-up perspective. Läs mindre
Tromsø , Alta , Narvik + 2 Mer Mindre