Andra året av magisterprogrammet i folkhälsovetenskap med specialisering inom hälsovetenskap

Allmänt

Programbeskrivning

Handla om

Över hela världen, både i höginkomstländer och låginkomstländer, finns det ett enormt behov av kompetens inom hälsoekonomi. Hälsoekonomer studerar och analyserar inte bara hur resurserna används och hur det påverkar hälsan, men också hur resurserna ska användas för att säkerställa maximal hälsoeffekt. Hittills har de flesta hälsokonomer arbetat med hälso- och sjukvårdssystem, men behovet av kompetens inom hälsoekonomin ökar i folkhälsoprogrammet och folkhälsopolitiken.

Expertis inom hälsoekonomi är också värdefull med organisatoriska och systemförändringar, eller med analyser av hälso- och sjukvårdssystem.

För att kunna arbeta med dessa problem krävs kunskap om teorier och metoder både inom hälsoekonomi och folkhälsa - hur man studerar befolkningens hälsa och dess utveckling. De som uppfyller anmälningskraven är de som har grundläggande folkhälsa från Umeå universitet eller från ett annat universitet / högskolan.

Detta program motsvarar det andra året av magisterprogrammet i folkhälsovetenskap med en specialisering inom hälsoekonomi (120 hp). Programmet består vanligtvis av fyra termer (2 år), vilket motsvarar kurser på totalt 120 högskolepoäng. Det här utbildningsprogrammet förutsätter att hälften har slutförts tidigare, vilket innebär att programmet består av 60 högskolepoäng. Programplanen innehåller två obligatoriska kurser inom hälsoekonomi och ett antal valfria kurser vid Epidemiologi och Global Health samt vid Umeå Business School och ekonomi.

Därefter erhålls en civilingenjörsutbildning (120 hp), huvudområde: Folkhälsa, specialisering: hälsovetenskap. (Namn på examen på svenska: Medicinsexamen, Huvudområde folkhälsovetenskap, Inriktning: Hälsoekonomi).

Av dem som studerar hälsoekonomi har många en bakgrund inom vården, till exempel läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister eller tandläkare. Många har också en social- eller beteendevetenskaplig grundutbildning, såsom socialarbetare, ekonomer, politiker eller psykologer.

Ett antal stipendier är tillgängliga för icke-europeiska studenter.

Kandidatprogrammet med specialisering inom hälsoekonomi har utvecklats i samarbete mellan institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och Umeå handels- och ekonomihögskolan. Studierna ska präglas av en hög grad av självständighet, en aktiv kunskapsökning, problemlösning och kritiska analyser och utvärderingar utifrån en vetenskaplig metod. Arbetsmetoderna varierar mellan individuellt studiearbete, grupparbete, seminarier och föreläsningar. En student på programmet har givetvis en garanterad inskrivning i alla programkurser. Några av kurserna bygger på varandra och bör därför tas i en viss ordning. Kursplanerna anger förutsättningskraven för varje kurs. Detta är ett internationellt program med studenter från många länder. All undervisning sker på engelska.

Karriärmöjligheter

Programmet kan leda till en karriär inom en rad offentliga och privata organisationer såväl nationellt som internationellt. Många akademiker kommer att fortsätta arbeta i nationella, regionala och lokala offentliga institutioner, från hälsovårdsministeriet till sjukhus, t.ex. som planerare, strateger, utvärderare och analytiker och kontrollörer. Potentiella internationella arbetsgivare är Världshälsoorganisationen, OECD och en rad olika icke-statliga organisationer, t.ex. inom hälsovård, politik, utvärdering eller forskning. Andra akademiker kommer att arbeta inom den privata sektorn, för läkemedels- eller sjukförsäkringsbolag. En framtida universitets karriär inom forskning är en annan väg.

Programmet utrustade studenter med kompetens inom hälsoekonomi, epidemiologi, biostatistik, utvärderingsmetoder, intervju tekniker och akademiskt skrivande. Dessa färdigheter kommer att vara användbara både för dem som går med på arbetsmarknaden för första gången och för dem som planerar att återvända till sina tidigare arbetsplatser efter att ha fullgjort examen.

Senast uppdaterad Nov 2018

Om skolan

For more than a half-century, Umeå University has been evolving as the premier destination of higher education in northern Sweden. Throughout our proud history, we have remained committed to providing ... Läs mer

For more than a half-century, Umeå University has been evolving as the premier destination of higher education in northern Sweden. Throughout our proud history, we have remained committed to providing a world-class teaching and research environment that is characterised by excellence, innovation, openness and diversity. Läs mindre